Όροι εγγύησης προϊόντων

Η εταιρεία με την επωνυμία «SEAHORSE TECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SEAHORSE TECH Μ.Ι.Κ.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία») καλύπτει κάθε προϊόν τεχνολογίας που αγοράζεται από το ηλεκτρονικό κατάστημά της με εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο χρόνος εγγύησης που ισχύει για κάθε κατηγορία προϊόντος αναγράφεται στην περιγραφή του στον Ιστότοπο της Εταιρείας ή στη σχετική προσφορά της. Η μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος της εγγύησης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 24 μηνών. Η έναρξη της εγγύησης πιστοποιείται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος βάσει του σχετικού τιμολογίου.
Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ελαττωματικού προϊόντος η Εταιρεία το αντικαθιστά με άλλο ίδιων ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Ο τρόπος αποστολής και τα έξοδα μεταφοράς από και προς την Εταιρεία, καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών επιβαρύνουν τον Πελάτη. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της επισκευής του εξοπλισμού ορίζεται εντός ολίγων εργάσιμων ημερών με την προϋπόθεση ότι υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης θα ενημερωθεί άμεσα από την Εταιρεία για τον χρόνο επισκευής. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Εταιρείας. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά της. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών εκτός εάν το πρόβλημα προέρχεται από αυτά.

1. Η εγγύηση παύει να ισχύει αν διαπιστωθούν τα παρακάτω:
• Το προϊόν έχει υποστεί επέμβαση από άτομο μη εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία.
• Ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
• Τα προβλήματα προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιούς (viruses) καθώς επίσης και από την εγκατάσταση μη νόμιμων αντιγράφων λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
• Υπήρξε λανθασμένος χειρισμός ή πλημμελή συντήρηση. Ειδικότερα η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία, φθορές, ρίψη υγρών, σπασμένα ή αλλοιωμένα πλαστικά μέρη κ.τ.λ.

2. Όροι και δικαιώματα
Με την παραλαβή του προϊόντος, ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της εγγύησης της Εταιρείας.
Σε περίπτωση που το προϊόν που παραδόθηκε στον Πελάτη είναι ελαττωματικό, έχει δικαίωμα επιστροφής του εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών. Τα έξοδα θα επιβαρύνουν την Εταιρεία, ενώ θα συμφωνηθεί με τον Πελάτη η επιστροφή των χρημάτων, είτε με την μορφή πιστωτικού για αγορές άλλων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής ή αντικαταβολής), είτε με την αντικατάστασή του με νέο προϊόν. H επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάσταση με άλλο προϊόν θα γίνεται μετά την παραλαβή του προϊόντος, ώστε να επιβεβαιωθεί η ελαττωματική του λειτουργία από το τεχνικό τμήμα. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά από την Εταιρεία.

3. Διαδικασίες πριν την επιστροφή του προϊόντος για έλεγχο
• Πρέπει να έχει συμπληρωθεί και αποσταλεί από τον Πελάτη η φόρμα RMA της Εταιρείας, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και ο λόγος της επιστροφής. Η εν λόγω φόρμα είναι απαραίτητο να συνοδεύει την αποστολή του προϊόντος μαζί με το δελτίο αποστολής του, αλλά και με ένα αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς, προκειμένου να εγκριθεί από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας.
• Πριν την αποστολή του προϊόντος για έλεγχο οφείλει ο Πελάτης να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας (Backup) για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
• Σε περίπτωση που κρίνει το τεχνικό τμήμα ότι η έκρυθμη λειτουργία των συστημάτων επηρεάζεται από δυσλειτουργία των εγκατεστημένων προγραμμάτων τρίτων κατασκευαστών, ή ότι λόγω βλάβης του σκληρού δίσκου είναι αναγκαία η αντικατάσταση του, τότε θα προβεί στην επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος(recovery) και επαναφοράς του υπολογιστή στην αρχική του κατάσταση(factory default), με αποτέλεσμα την διαγραφή όλων των δεδομένων και προγραμμάτων του.
• Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.
• Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Λοιποί όροι εγγύησης
• Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες Η/Υ και λοιπών υλικών, τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από το κατάστημα της ή/και είναι εκτός εγγύησης.
• Σε περίπτωση που η αγορά του προϊόντος δεν έχει γίνει από την Εταιρεία ή είναι εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
• Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών προγραμμάτων τα οποία δεν εμπορεύεται.
• Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στην Εταιρεία πέραν των 15 ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
• Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η SeahorseTech περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή στο κόστος επισκευής, ή αντικατάστασης οποιονδήποτε μερών του Η/Υ που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό κανονικές συνθήκες.
• Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.
• Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων ορίζεται στις 7 ημέρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Εταιρεία δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν για προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
• Η μπαταρία και το τροφοδοτικό του φορητού Η/Υ Refurbished & Grade A, B δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
• Οι προδιαγραφές για την οθόνη του φορητού αλλά και σταθερού Η/Υ προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής η αντικατάστασης της οθόνης.

5. Οδηγίες Χρήσης
• Πριν βάλετε την συσκευή σε λειτουργία, απομακρύνετε όλα τα προστατευτικά υλικά συσκευασίας.
• Επιβεβαιώστε ότι είναι ρυθμισμένο στην σωστή τάση που χρειάζεται για την λειτουργία του.
• Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος πρώτα στην συσκευή και μετά στο ηλεκτρικό δίκτυο(230V/50Hz).
• Προσοχή στους φορητούς Η/Υ πρέπει να τοποθετήσετε πρώτα την μπαταρία τους και μετά να τους συνδέσετε με τον AC Adaptor στο ηλεκτρικό δίκτυο(230V/50Hz).
• Για οποιαδήποτε βλάβη επικοινωνείτε με το αρμόδιο τεχνικό τμήμα για να σας καθοδηγήσουν με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε.
• Σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τεχνικό τμήμα.
• Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε και να επιδιορθώσετε μόνοι σας την συσκευή γιατί παραβιάζονται οι όροι της εγγύησης και ελλοχεύει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Call Now Button